اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا


حقوق ورودی کالاها

حقوق ورودی کالا بدین معنی است که وارد کننده کالا باید درصدی از ارزش کل کالا را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی پرداخت نماید تا اجازه ورود کالا به خاک آن کشور صادر شود که این حقوق به خزانه هر کشور واریز گردیده و از جمله درآمدهای کشور به حساب می آید که میزان آن در هر کشور و برای هر کالا متفاوت می باشد و روش تعیین این میزان بر اساس سیاست های هر کشور پیچیده بوده و آیتم های بسیاری مورد بررسی قرار می گیرد تا این میزان برای هر کالا تعیین گردد. یکی از آیتم ها میزان تولید کالای مورد نظر در کشور وارد کننده می باشد که معمولا برای حمایت از کالای ساخت داخل میزان حقوق ورودی آن کالا بالا برده می شود تا کالای تولید داخل کشور مورد مصرف بیشتر واقع گردد و یا در صورت عدم تولید کالا میزان حقوق ورودی آن را کم کرده تا قیمت آن محصول در کشور کنترل شود.

کد بین المللی کالا نشان دهنده اطلاعات متعددی از جمله حقوق ورودی کالا می باشد که در کتاب مقررات صادرات و واردات، تهیه شده توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، هر ساله تغییر کرده که در این سامانه با چند کلیک بطور رایگان گزارش وضعیت کالا از جمله حقوق ورودی به شما ارائه می گردد.

حقوق ورودی در بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی تعریف شده که شامل دو قسمت است:

  1. حقوق گمرکی (که برای همه کالاها 4% است و توسط مجلس محترم وضع می گردد)
  2. سود بازرگانی که توسط دولت محترم تعیین می گردد.